نوع از کارخانه های تولید در صنایع غذایی مورد استفاده قرار می گیرند