اولیه، انتظار کاهش ثانویه در مقابل سرکوب سوم از خاک